I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Šahovsko društvo Ptuj (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, neprofitno združenje fizičnih oseb, ki na območju Mestne občine Ptuj organizira in razvija šahovsko udejstvovanje, organizira za svoje člane in druge občane šahovska tekmovanja in druge oblike šahovske dejavnosti v skladu s statutom Šahovske zveze Slovenije in njenimi programi dela.

 

2. člen

Ime društva je: Šahovsko društvo Ptuj (in ime sponzorja).

Sedež društva je: Dravska ulica 18/1 – poštni predal 4.

Društvo je član Šahovske zveze Slovenije.

 

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

Delo društva je javno. O svojem delovanju daje društvo poročila Šahovski zvezi Slovenije.

Društvo seznanja javnost z objavljanjem vseh pomembnih podatkov o delu društva v javnih informativnih sredstvih. Za pravočasno in pravilno seznanjanje javnosti o delovanju društva je odgovoren tajnik društva.

 

4. člen

Pečat društva je okrogel.

V koncentričnem krogu pečata je vzporedno z robom pečata izpisano »Šahovsko društvo«, v sredini pečata je simbolizirana šahovnica s skakačem, pod znakom pa je naveden sedež društva.

Znak društva je kvadratne oblike in predstavlja šahovnico s skakačem in trdnjavo ter napisom »Š.D. Ptuj«.